Joanna Broszkiewicz
Kalwaryjska 39/7
30-504 Kraków
12 656 25 35
12 296 34 86
693 656 253

Czynności notarialne

 

Katalog czynności notarialnych określony jest w art. 79 ustawy  z dnia Prawo o notariacie

Notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

  • sporządza akty notarialne – między innymi umowy: sprzedaży, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności, działu spadku, majątkowe małżeńskie , spółki,
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządza poświadczenia – w tym własnoręczności podpisu, zgodności okazanego dokumentu z oryginałem, daty pewnej,
  • doręcza oświadczenia,
  • spisuje protokoły, w tym ze zgromadzeń wspólników,  zebrań wspólnoty mieszkaniowej,
  • sporządza protesty weksli i czeków,
  • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • sporządza wypisy , odpisy i wyciągi dokumentów,
  • na życzenie stron sporządza projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Czynności notarialne dokonywane są w kancelarii notarialnej. Czynność może być dokonana poza kancelarią, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.