Joanna Broszkiewicz
Kalwaryjska 39/7
30-504 Kraków
12 656 25 35
12 296 34 86
693 656 253

Opłaty

 

Wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych ustalane jest indywidualnie ze stronami, przy czym nie może być wyższe, niż określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie  maksymalnych stawek taksy notarialnej. Wynagrodzenie notariusza podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce 23%. W przypadku dokonania czynności poza kancelarią wynagrodzenie może zostać powiększone o 50 zł. – w porze dziennej i o 100 zł w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – za każdą rozpoczętą godzinę od opuszczenia kancelarii do powrotu. Notariusz na podstawie odrębnych przepisów, jako płatnik pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych dokonanych w formie aktu notarialnego,  a także podatek od darowizn, czy nieodpłatnego zniesienia współwłasności. W przypadku, gdy na podstawie czynności notarialnej następuje przeniesienie, zmiana, ustanowienie, bądź zrzeczenie się prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, notariusz pobiera opłatę sądową od wniosku o wpis w wysokości określonej w ustawie z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Informacje dotyczące czynności notarialnych są nieodpłatne.